Ogłoszenia parafialne z dnia 26 października 2014 roku

XXX Niedziela Zwykła



1. Rozpoczynamy ostatni tydzień października. Zapraszamy do wspólnego odmawiania różańca: w dni powszednie o16.30 a w niedzielę o godz. 17.00. Różaniec dla dzieci w poniedziałek, we wtorek i czwartek o godz.16.00.Przechodzimy na czas zimowy Msza wieczorna o godzinie 17.00.

2. Zbliża się miesiąc listopad, w który w szczególny sposób otaczamy modlitewną pamięcią naszych drogich zmarłych. Modlitwa jest wyjątkowym i najważniejszym darem, jaki możemy im ofiarować. Wyrazem naszej miłości do tych, którzy już od nas odeszli, a także wyrazem wiary w życie wieczne są tradycyjne wypominki. Kartki na wypominki zostały wyłożone przy drzwiach wyjściowych z kościoła. Wypominki można składać w zakrystii i na tacę..

3. W sobotę obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. W naszym kościele Msze św. wg. porządku niedzielnego, nie będzie Mszy św. o godz. 12.30. Msza św. na cmentarzu o godzinie 12.00 przewodniczy parafia MBF- ofiary złożone na cmentarzu i dobrowolne na parkingu przy kościele przeznaczone na budowę parkingu przy kościele MBF. Po Mszy św.12.00 na cmentarzu  procesja i poświęcenie krzyży nagrobnych.,

4. W przyszłą niedzielę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Przypominamy, że w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych za nawiedzenie cmentarza i odmówieniu modlitwy w intencjach Ojca Św. można zyskać odpust zupełny.

5. Od 2 listopada na modlitwie różańcowej o godz. 16.30 będziemy polecać Miłosierdziu Bożemu naszych zmarłych, szczególnie wymienionych w wypominkach. 2 listopada Msza św. zbiorowa za zmarłych o godz. 7.45.

6. W liturgii w tym tygodniu obchodzić będziemy:

- We wtorek - św. Szymona i Judy Tadeusza Apostołów - dzień imienin ks. Biskupa Tadeusz Lityńskiego.

7.  Miłosiernemu Bogu polecajmy zmarłych, budowniczych, dobrodziejów naszego kościoła i zmarłych krewnych. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

 



XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA (12.10.2014r.) 

1.    W dzisiejszą niedzielę obchodzimy XIV Dzień Papieski pod hasłem “Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”. Po wszystkich Mszach św. są zbierane ofiary na Fundację “Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

2.    13 października, poniedziałek 2014 w 97 rocznicę zakończenie Objawień Fatimskich o godzinie 17,30 Różaniec z procesją  Maryjną. O gdzinie 18.00 Uroczysta Msza Św..

3. . W naszych kościele nabożeństwa różańcowe są odprawiane codziennie o godz.17.30, a  w niedzielę o  17.00.Dzieci mają różaniec we wtorek i czwartek o godz.16,30.

 4. We wtorek, 14 października, naszą pamięcią obejmujemy nauczycieli i wychowawców, którzy obchodzą swoje doroczne święto– Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich życzliwością i płynącą z serca gorącą modlitwą.

 5. A w nadchodzącą sobotę, 18 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto świętego Łukasza Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Gorącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie.

6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej -naszego „Tygodnika Niedziela” , „Gościa niedzielnego

7. Bóg zapłać ofiary składane na sprzątanie naszej świątyni..

 8. W przyszłą niedzielę będzie początek Tygodnia Misyjnego. Będzie zbiórka do puszek na misje.

9. W przyszłą niedzielę  - 19 pażdziernika  będzie rocznica męczeńskiej śmierci  bł. K. Jerzego Popiełuszki. Dziękujemy Bogu za kapłana, który przypomniał nam, ze wolność jest w nas.

W tym tygodniu patronują nam:

13 X – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), 15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), 16 X – św. Jadwiga Śląska (1174 lub 1179-1243),  17 X – św. Ignacy Antiocheński (†ok. 117),

 10.  Za tydzień w Polsce i u nas w parafii będzie liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnej  Eucharystii i przystępujących do Komunii św.

11. PZC informuję, że w najbliższy wtorek t.j. 14.10. w godz od 10-14 wydawane będą owoce osobą które pobierały artykuły żywnościowe z naszego magazynu.
W ramach programu EMBARGO
Szczegółowych informacji udziela Teresa opara

 Solenizantom i  Jubilatom nowego tygodnia życzymy zdrowia, radości, pokoju i Bożego błogosławieństwa i opieki Pani Fatimskiej i wszystkich świętyc

 

XIV Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie- 12 października 2014 r.


plakat

Interpretacja hasła "Świętymi Bądźcie"

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski tegoroczny Dzień Papieski będziemy obchodzili12 październikapod hasłem "JanPaweł II- ŚwiętymiBądźcie!". Temat świętości, jako fundamentalnyw nauczaniuKościołai tymsamymw myśliświętego JanaPawła IIpowraca jako treść kolejnego Dnia Papieskiego. Jużw 2010roku poszukiwaliśmyw nauczaniuPapieża motywów skłaniających nas do "odwagi świętości". Niewątpliwie świętość jest dla dzisiejszego świata tematemz jednejstrony wstydliwymi wręczniechcianym,a z drugiej,czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle pożądanym. Niektórzy zdają się nie interesować świętościąw ogóle,czasem odrzucają ją jako niemożliwą do osiągnięcia lub nawet nikomu niepotrzebną. Tolerują świętośćo tyle,o iledotyczy ona pragnień innych. Jednak wcale niemała rzesza ludzi poszukuje świętości, łaknie jeji zanią tęskni. Warto podczasXIV DniaPapieskiego zobaczyć ten problemw świetlenauczaniaśw. JanaPawła II,zwłaszczaw rokujego kanonizacji. Wyniesienie na ołtarze JanaPawła IIjest znakomitym motywem do ponownego postawienia pytaniao świętość,zarównow życiujednostek, jaki całychspołeczności, aż po wielką rodzinę ludzką.

Znamienne jest, żeśw. JanPaweł IIwielokrotnie, wyraźniei wprostzachęca wszystkich bez wyjątku słuchaczy do sięgania po świętość. Nie lękał się przypominać światu, że posiada onw sobieczasem nieuświadomioną potrzebę świętości. Ojciec Święty ukazuje ją jako rozwiązanie wielu trapiących współczesność problemów,z którychogromna część jest wynikiem odrzucania przez człowieka swego Stwórcy wrazz Jegoprzykazaniami. Papież Polak postawił nawet diagnozę, że największym nieszczęściem człowieka jest próba budowania na różne sposoby świata bez Boga, bez Jego miłości, bez Jego miłosierdziai bezJego przykazań. Prądy myślowe obce Ewangelii głoszą, że prawdziwe szczęście człowieka jest ukrytew odrzuceniuStwórcyi w sposobieżycia "tak, jakby On nie istniał". Efektem tej ułudy są nie tylko Kołymai Auschwitz,nie tylko aborcjai eutanazja,nie tylko wyzyski wojna,ale także ogromny, dzisiaj ze szczególną siłą obserwowany proces degradacji człowieka. Często jest on przekonywany, że ewangeliczne Królestwo Boże jest niemożliwe do zbudowania, że największei najświętszepragnienia drzemiącew jegosercu są co prawda piękną, ale niestety niemożliwą do osiągnięcia utopią. Proces zagłuszania sumień, odciągania człowieka od zainteresowania Bogiemi doświadczaniemJego miłości osiąga niebezpieczne rozmiary. Widać to takżew rozdźwiękupomiędzy niewiarygodnymi możliwościami technologicznymiz jednejstrony,a nieporadnościążyciowąi etycznąz drugiej.Oddalanie się od Boga powoduje także dojmujące poczucie samotnościi atomizacjispołeczeństwa. Tkance społecznej brakuje elementu łączącego poszczególnych ludzi we wspólnotę. Wyzysk, chciwośći traktowanieczłowieka jako środka do osiągnięcia jakichś celów stały się zasadami niejednokrotnie zyskującymi pochwałę, poklaski nagrodę.Nie trzeba specjalnie przekonywać, jakie spustoszenie powoduje tow ludzkichsercach. Człowiek boi się innego człowiekai traktujego jako zagrożenie. Rozwiązaniem tej sytuacji jest nadprzyrodzona wiara. Tylko bliskość Bogai braterskość,której doświadcza sięw Kościele,dzięki realnej obecności Jezusa Chrystusaw Eucharystiipotrafi uczynićz obcych,a czasemwrogo nastawionych do siebie ludzi, rodzinę "Dzieci Bożych". Bóg bogatyw miłosierdzieudziela się szczególnie mocnow sakramenciepojednaniai pokutyumożliwiając powrót "Synów Marnotrawnych" na łono wspólnoty Kościoła. Świadomość tak wielkiej miłości jaką Bóg nieustannie okazuje swemu stworzeniu owocuje pokojem sercai otwartościąna innych. Niewypowiedzianym darem miłosierdzia Boga wobec każdego człowieka wszystkich czasów jest śmierći zmartwychwstanieJezusa Chrystusa. Ostatecznie to te wydarzenia oczyszczająi uświęcajączłowieka.

Dlatego właśnie podczas kanonizacjibł. Kingi,16 czerwca1999 r.Ojciec Święty przekazał nam fundamentalną myśl: "Braciai siostry,nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie (…) nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!". Przekonywał, że "święci nie przemijają", że "żyją świętymii chcąświętości".

Samą świętość definiuje JanPaweł IInastępująco: "Świętość stanowi kres drogi nawrócenia, ponieważ nie jest ono celem samow sobie,ale jest raczej pielgrzymowaniem do Boga, który jest święty. Być świętym znaczy naśladować Bogai sławićJego imięw dziełach,których dokonujemyw naszymżyciu(por. Mt 5,16)".Na tej drodze świętości Jezus Chrystus stanowi punkt odniesieniai wzorzecdo naśladowania: jest On "Świętym Bogai zatakiego został uznany(por. Mk 1,24).On sam uczy nas, że sercem świętości jest miłość, która prowadzi również do oddawania swego życia dla innych(por. J 15,13).Dlatego naśladowanie świętości Boga, tak jak objawiła się nam onaw JezusieChrystusie, Jego Synu, nie jest niczym innym niż przedłużaniemw historiiJego miłości, szczególnie względem ubogich, chorychi potrzebujących(por. Łk 10,25 nn.)"(Ecclesiain America, 25).

W innym miejscu Jan Paweł IIzaznaczył: "Dar Ducha Świętego sprawia, że aktualne i dlawszystkich realne staje się odwieczne przykazanie, jakie Bóg dał swojemu ludowi: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!(Kpł 19, 2). Świętość wydaje się celem trudnym, osiągalnym tylko dla ludzi zupełnie wyjątkowych albo dla tych, którzy odrywają się całkowicie od życiai kultury swojej epoki.W rzeczywistości świętość jest daremi zadaniem zakorzenionymw chrzciei bierzmowaniu, powierzonym wszystkim członkom Kościoław każdej epoce. Jest daremi zadaniem dla świeckich tak samo jak dla zakonnikówi kapłanów,w sferze prywatnej tak jakw działalności publicznej,w życiu zarówno jednostek, jak rodzini wspólnot. Jednakżew ramach tego wspólnego powołania, które wszystkim nakazuje "nie brać wzoruz tego świata", lecz spełniać wolę Bożą(por. Rz 12, 2), istnieją różne stany życia, rozmaite powołaniai misje". (Orędzie Ojca Świętego JanaPawła II do młodzieży całego świata z okazjiXIII ŚwiatowegoM Dnia Młodzieży,nr 7).A zatem świętość jest możliwaw życiu każdego bez wyjątku człowieka. Wszyscy są zaproszeni,w całkowitej wolności, aby doświadczyć jak wielka radość płyniez życia świętego, którego źródłem jest miłośći podążanie za osobą Jezusa Chrystusa. Znamienne słowa wypowiedział ostatnio papież Franciszek: "Nie ma takiego zawodu czy statusu społecznego, nie ma takiego grzechu czy wszelkiego rodzaju przestępstwa, które mogłoby wymazaćz pamięcii z Serca Boga któreśz Jegodzieci "(…). Bóg pamięta zawsze, nie zapomina nikogoz tych, których stworzył. On jest Ojcem, zawszez czujnościąi miłością oczekującym na to, by zobaczyć, jakw sercu syna odrodzi się pragnienie powrotu do domu.A kiedy rozpoznaje to pragnienie, choćby po prostu tylko ledwo zaakcentowanei wiele razy prawie nieuświadomione, natychmiast staje oboki swym przebaczeniem sprawia, że droga nawróceniai powrotu jestlżejsza. (…) Jeśli coś ciąży ci na sumieniu, jeśli wstydzisz się wielu rzeczy, których się dopuściłeś, zatrzymaj się na chwilę, nie bój się, pomyślo tym, że jest ktoś, kto na ciebie czeka, bo on nigdy nie zapomniało tobiei nie przestało tobie myśleć. To jest Twój Ojciec, Bóg, Jezus, który na ciebieczeka (…). On może uwolnić nas od egoizmui uczynićz naszego życia dar miłości". (Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański,3 listopada 2013 r.).

Tegoroczny,XIV jużDzień Papieski, jest znakomitą okazją do sięgania po świętość zgodniez nauczaniemNajwiększegoz roduPolaków- jużświętego JanaPawła II.

oprac. ks. Dariusz Kowalczyk, Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

Święta

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny - wspomnienie obowiązkowe

Imieniny:
Janusza, Konrada

Blok reklamowy

Sonda

Na stronę parafialną zaglądam.....


Wyszukiwanie

Zegar

Licznik